ผู้บริหาร

นางสมศรี ไชยเศรษฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิงค์ที่น่าสนใจ


แหล่งเรียนรู้
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 1. พัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 2. จัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 6. ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา             

เป้าหมาย
 1. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
 2. ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
 3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
 4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ และมีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
 6. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากร และได้รับความเชื่อถือศรัทธาเพิ่มขึ้น
 7. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน ได้รับรองคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
 8. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 366 หมู่ที่ 13  ถนน ทางหลวงหมายเลข 108  ตำบล บ้านกาศ 
อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58110

หมายเลขโทรศัพท์ (แผนกปฐมวัย)โทร. 053 681123 , (แผนกประถมศึกษา) โทร. 053 683 230  
โทรสาร 053 683
231

>>