ผู้บริหาร

นางสมศรี ไชยเศรษฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิงค์ที่น่าสนใจ


แหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายจักร์รวี พิทักษ์วิจิตรแสง
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุนทรี ศิลาชาญ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสายันต์ จีนา
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางวนิดา มูลเมือง
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 366 หมู่ที่ 13  ถนน ทางหลวงหมายเลข 108  ตำบล บ้านกาศ 
อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58110

หมายเลขโทรศัพท์ (แผนกปฐมวัย)โทร. 053 681123 , (แผนกประถมศึกษา) โทร. 053 683 230  
โทรสาร 053 683
231