หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นายไกรสวัสดิ์ คำมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,961,312 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,278,821 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,589,903 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,284,551 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,046,114 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 950,805 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 937,775 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 809,041 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 801,736 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 798,624 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 795,263 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 788,992 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 766,405 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 764,525 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ลักษณะคำไทยแท้
โดย : นายสมควร ใจหาญ
ร.ร.วังชิ้นวิทยา    จ.แพร่
ข้อทดสอบเสียงในภาษาไทย
โดย : นายสมควร ใจหาญ
ร.ร.วังชิ้นวิทยา    จ.แพร่
ข้อทดสอบคำไทยแท้
โดย : นายสมควร ใจหาญ
ร.ร.วังชิ้นวิทยา    จ.แพร่
แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นายสมควร ใจหาญ
ร.ร.วังชิ้นวิทยา    จ.แพร่
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านหนอง ผักหนอก โดยใช้วิธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ (Role play)
โดย : นางสุภาพร คำพุ่ม
ร.ร.บ้านหนองผักหนอก    จ.สระบุรี
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านหนอง ผักหนอก ในใช้สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ วีดีโอคลิป
โดย : นายประวิทย์ คำพุ่ม
ร.ร.บ้านหนองผักหนอก    จ.สระบุรี
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2
โดย : นายประวิทย์ คำพุ่ม
ร.ร.บ้านหนองผักหนอก    จ.สระบุรี
ผลงานดีเด่น
โดย : นายปริญญา มงคลคูณ
ร.ร.วัดหนองผักนาก    จ.สุพรรณบุรี
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555
โดย : นายบุญเลี้ยง กัณหารัตน์
ร.ร.ชัยชุมพลวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ปี 2554 จากคุรุสภา
โดย : นายบุญเลี้ยง กัณหารัตน์
ร.ร.ชัยชุมพลวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปี 2552 จากคุรุสภา
โดย : นายบุญเลี้ยง กัณหารัตน์
ร.ร.ชัยชุมพลวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ได้รับโล่เกียรติคุณในการคัดเลือกเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น ปี 2552 จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้เนพื้นฐาน
โดย : นายบุญเลี้ยง กัณหารัตน์
ร.ร.ชัยชุมพลวิทยา    จ.ชัยภูมิ
เป็นข้าราชการดีเด่น จังหวัดชัยภูมิ ปี 2551
โดย : นายบุญเลี้ยง กัณหารัตน์
ร.ร.ชัยชุมพลวิทยา    จ.ชัยภูมิ
เป็นครูเกียรติยศ สาขาบริหาร ระดับศูนย์เครือข่ายอำเภอบ้านแท่น ปี 50
โดย : นายบุญเลี้ยง กัณหารัตน์
ร.ร.ชัยชุมพลวิทยา    จ.ชัยภูมิ
เป็นครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประเภทบริหารสถานศึกษา ระดับศูนย์เครือข่ายอำเภอบ้านแท่น วันครูปี 50
โดย : นายบุญเลี้ยง กัณหารัตน์
ร.ร.ชัยชุมพลวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ1 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง (ระดับ ม.1-3) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ.นครพนม ปีกาศึกษา 2555
โดย : ส.ต.อ.รวมมิตร อ่อนสี
ร.ร.โพนสวางนางิ้ววิทยา    จ.นครพนม
รางเหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ป.4-6 ปีการศึกษา 2554
โดย : ส.ต.อ.รวมมิตร อ่อนสี
ร.ร.โพนสวางนางิ้ววิทยา    จ.นครพนม
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเดินต่อตัว โยนบอล ผูกเงื่อน ปีการศึกษา 2554
โดย : ส.ต.อ.รวมมิตร อ่อนสี
ร.ร.โพนสวางนางิ้ววิทยา    จ.นครพนม
รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553
โดย : ส.ต.อ.รวมมิตร อ่อนสี
ร.ร.โพนสวางนางิ้ววิทยา    จ.นครพนม
รางวัลเหรียญทองอันดับ2 การแข่งขันการทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ(แบบไทย) ม.ต้น ปีการศึกษา 2555
โดย : นางทวี พิลาพอง
ร.ร.โพนสวางนางิ้ววิทยา    จ.นครพนม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 201/377 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th